Wetboek van Sales

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.             Definities

1.1.  In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

Opdrachtgever; de partij die de opdracht geeft, ook genaamd cliënt, partij deelnemer of cursist..

Opdrachtnemer; Wetboek van Sales en/of één van haar andere handelsnamen, te weten Wetboek van Sales.

Overeenkomst en/of offerte c.q. Opdracht: de overeenkomst en/of offerte van opdracht waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2.             Toepasselijkheid

2.1.  Wetboek van Sales is een professioneel trainingsbureau, gevestigd te Schagerbrug met een bezoekadres in Amsterdam en Utrecht. De vestigingen zijn alleen op trainingsdagen of afgesproken momenten voor advies/ strategietrajecten te bezoeken. Het doel van Wetboek van Sales en van de bij Wetboek van Sales  kantoorhoudende (zelfstandige) trainers is praktijkuitvoering als specialist op het gebied van Sales ontwikkeling en Sales training. Wetboek van Sales verleent diensten op het gebied van trainingen cq workshops alsmede consulting services op het bovengenoemd vakgebied.

2.2.  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en/ offertes tussen Wetboek van Sales en de opdrachtgever en voor alle werkzaamheden die Wetboek van Sales daarbinnen uitvoert.

2.3.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten en/ offertes voor de uitvoering waarvan Wetboek van Sales diensten van derden betrekt.

2.4.   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.5.  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.6.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Wetboek van Sales vervangen worden, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) worden hierbij zoveel mogelijk in acht genomen.

2.7.  Wetboek van Sales heeft het recht gedurende deze overeenkomst eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden.

2.8.  Deze algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing ook als Wetboek van Sales niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt. Wetboek van Sales verliest ook niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3.             Aanbod of offerte

3.1.  Ieder aanbod of offerte van Wetboek van Sales is vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2.  Indien op de website, in andere publicaties of aanbiedingen en offertes van Wetboek van Sales een kennelijke fout of vergissing staat, bindt dit Wetboek van Sales niet.

Artikel 4 a. Inschrijving en bevestiging van inschrijving

Inschrijving voor een (open) cursus bij Wetboek van Sales dient schriftelijk te geschieden door het sturen van een ondertekend inschrijfformulier per post of per e-mail middels een inschrijfformulier via de website (www.wetboekvansales.nl)

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Wetboek van Sales aan de cursist de inschrijving schriftelijk wordt bevestigd.

De inschrijving zal steeds schriftelijk bevestigd worden door Wetboek van Sales.

Het Wetboek van Sales behoudt zich het recht voor om cursisten, die zich hebben ingeschreven, af te wijzen indien de cursist niet aan de toelatingscriteria voldoet en indien het aantal deelnemers het totaal aantal plaatsen in de cursus overtreft.

Artikel 4b.            Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.  De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, schriftelijk dan wel per e-mail. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.  

4.2.  De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.  

4.3.  Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Wetboek van Sales op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.  

4.4.  De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken, of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.  

4.5.  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4.6.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van Wetboek van Sales heeft aanvaard.

4.7.  Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.

4.8.  Wetboek van Sales heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging Opdrachtgever het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.  

4.9.  Wetboek van Sales kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van trainingen, of andere diensten als rechtstreeks van partijen. Deze algemene voorwaarden zijn in volle omvang op deze verschillende rechtsverhoudingen met Wetboek van Sales van toepassing.

Artikel 5.             Medewerking van Opdrachtgever

5.1.  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Wetboek van Sales overeenkomstig haar oordeel nodig heeft, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Alle extra kosten die Wetboek van Sales moet maken omdat de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van cliënt(en).

5.2.  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Wetboek van Sales onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn en onthoudt zich van gedragingen die het Wetboek van Sales onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.

5.3.  Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Wetboek van Sales ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn en zal Opdrachtgever Wetboek van Sales direct informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4.  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Wetboek van Sales wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.  

5.5.  Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Wetboek van Sales noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten.

Artikel 6.       Uitvoering van de overeenkomst

6.1.  Alle werkzaamheden die door Wetboek van Sales worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting aan de zijde van Wetboek van Sales.  

6.2.  Wetboek van Sales zal nimmer gehouden zijn om werkzaamheden uit te voeren die in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.  

6.3.  Wetboek van Sales zal op dezelfde wijze zorgdragen voor bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan Wetboek van Sales door of vanwege de cliënt zijn toevertrouwd, als voor haar eigen zaken.

6.4.  Wetboek van Sales bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker(s) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt daarbij rekening met de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.

6.5.  Indien het Wetboek van Sales door onvoorziene omstandigheden, waaronder (doch niet beperkt tot) ziekte en ongeval, onmogelijk is de overeengekomen werkzaamheden tijdig te verrichten, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en in goed onderling overleg met Opdrachtgever nieuwe afspraken maken over de hervatting van de werkzaamheden, dan wel in goed onderling overleg met Opdrachtgever (deels) een plaatsvervanger aanstellen. Opdrachtnemer garandeert echter geen vervanging.

6.6.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, is Wetboek van Sales gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer hierover vooraf overleg voeren met Opdrachtgever.  

6.7.  Wetboek van Sales houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante documenten, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

Artikel 7.             Honorarium

7.1.  Het honorarium van Wetboek van Sales is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.  

7.2.  Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.

7.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld per persoon per training.Ook is het mogelijk een vastgestelde prijs overeen te komen bij maatwerk trajecten. Hier zijn tevens reiskosten binnen Nederland inbegrepen. Overige kosten die in overleg met de opdrachtgever gemaakt worden (zoals eventuele reizen naar het buitenland, mogelijke locatiekosten, etc.) worden separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4.  Wetboek van Sales heeft het recht haar prijzen of tarieven periodiek aan te passen. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen of tarieven zal Opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst tegen de dag waarop de nieuwe prijzen of tarieven in werking treden, te ontbinden indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever kennis had van de wijziging.

7.5. Werkzaamheden in het weekend of ’s avonds zijn mogelijk tegen 130% van het afgesproken honorarium, alle bedragen zijn exclusief BTW.

7.6. Betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 21 dagen na dagtekening te geschieden.

7.7. Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn als genoemd in lid 2 heeft plaatsgevonden, is Wetboek van Sales gerechtigd, na één betalingsherinnering, vanaf de vervaldag een rente van 4% per maand in rekening te brengen.

7.8. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,– die ontstaan tengevolge van de niet-nakoming door de cursist van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van de cursist.

Artikel 8.             Wijziging woonadres of factuuradres

8.1.  Als er sprake is van een wijziging in het woon- of factuuradres van Opdrachtgever dan dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk het nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Wetboek van Sales mede te delen, in ieder geval 14 dagen voor de daadwerkelijke wijziging.  

8.2.  In gevallen waarin de cursist een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privé adres blijft de cursist hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen.

Artikel 9a.             Afzeggen van een afspraak

9.1.  Ingeval een overeengekomen afspraak met Wetboek van Sales vanuit de Opdrachtgever niet door kan gaan, dient Opdrachtgever deze afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch af te zeggen. Wordt een afspraak door Opdrachtgever minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt 100%, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.2. Voor de afspraak die meer dan 24 uur van te voren maar minder dan 48 uur (2 werkdagen) van te voren wordt afgezegd wordt een vergoeding van 25% in rekening gebracht.

Artikel 9b.             Annuleren van een training

Open cursussen

9b.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

9b. 2 Voor de masterclasses of korte trainingen (< 1 dag) geldt dat:
Bij annulering tot anderhalve maand vóór aanvang slechts administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 115,-.
Bij annulering binnen één maand vóór aanvang tot één week voor aanvang wordt de helft van het verschuldigde cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Bij tussentijdse beëindiging van een cursus worden alleen, indien van toepassing, eventuele resterende verblijfs- en arrangementskosten gerestitueerd.

9b. 3 Indien een cursist verhinderd is, kan hij/zij een vervanger aanmelden die aan alle toelatingseisen voldoet en de betreffende plaats kan innemen. Dit geldt alleen voor een gehele cursus en niet voor onderdelen. In dit geval worden wel de vermelde administratiekosten in rekening gebracht.

Indien sprake is van vervanging en de cursuskosten reeds zijn overgemaakt door de te vervangen cursist aan Wetboek van Sales, dient de financiële afhandeling tussen de oorspronkelijke en nieuwe cursist onderling geregeld te worden.

9b.4 Wetboek van Sales behoudt zich het recht voor de training bij onvoldoende deelname te annuleren, zonder verdere financiële consequenties. De cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Wetboek van Sales zal in geval van annulering zo spoedig mogelijk nieuwe of alternatieve cursusdata opgeven of zich inspannen de getroffen cursisten te plaatsen in een ander groep. In geval herplaatsing niet mogelijk dan wel wenselijk is wordt het cursusgeld aan de deelnemers gerestitueerd.

9b.5 Restitutie van eventuele cursuskosten in geval van annulering geschiedt binnen een termijn van 21 dagen.

Artikel 9c. Annulering van Maatwerkopdrachten

9c.1 Als hetzij de opdrachtgever, hetzij Wetboek van Sales  door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De tengevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.

9c. 2 Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

Tot anderhalve maand vóór datum eerste activiteit: 20%

Binnen anderhalve maand tot één maand vóór datum eerste activiteit: 50%

Binnen een maand tot twee weken voor datum eerste activiteit: 75%

Binnen één week voor datum eerste activiteit: 100%

Artikel 10.           Tussentijdse wijziging van de overeenkomst

10.1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering, het noodzakelijk is om de overeengekomen te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op de benodigde aspecten aanpassen. Hierbij zal Opdrachtgever door Wetboek van Sales, zo mogelijk van te voren, geïnformeerd worden indien deze wijziging financiële of kwalitatieve gevolgen heeft.

Artikel 11.           Betaling

11.1.  Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.2. Wetboek van Sales en/of haar medewerkers of derden partijen factureren vooraf het gehele bedrag met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

11.2.  Indien overeengekomen is dat betaling in termijnen mag plaats vinden, dan dient Opdrachtgever uiterlijk op de overeengekomen betaaldata te betalen. Indien Opdrachtgever niet overeenkomstig het overeengekomen betaalschema betaalt, dan is Opdrachtgever in verzuim en is het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar.

11.3.  Wetboek van Sales kan van Opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Indien opdrachtgever de aanbetaling of een tussentijdse factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Wetboek van Sales het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag voldaan is. Wetboek van Sales is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die Opdrachtgever lijdt door deze opschorting en de verplichting tot betaling blijft onverminderd van kracht.

11.4.  Bij overschrijding van de onder 11.1 genoemde termijn is Opdrachtgever, na door Wetboek van Sales ten minste één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in gebreke. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.  

     11.5.  Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Wetboek van Sales daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Wetboek van Sales gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

       11.6. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en pas daarna tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

11.7.  Wetboek van Sales kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Wetboek van Sales verschuldigde bedragen betaald heeft.

11.8.  Indien niet de volledige betaling van de verstuurde (voorschot)nota is ontvangen, is Wetboek van Sales gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.

Artikel 12.           Klachten

12.1.  Klachten over de werkzaamheden die verricht zijn, dienen door Opdrachtgever direct aan Wetboek van Sales en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan, kenbaar te worden gemaakt. De formulering van de klacht dient zo gedetailleerd mogelijk de tekortkomingen te beschrijven, zodat Wetboek van Sales in de gelegenheid is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen. Het in behandeling nemen van de klacht betekent niet dat Wetboek van Sales erkent dat de verrichte werkzaamheden gebrekkig zijn.

12.2.  Na het indienen van de klacht krijgt Wetboek van Sales de gelegenheid om de gronden van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is, zal Wetboek van Sales slechts aansprakelijk zijn tot de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13.           Opzegging

13.1.  Wetboek van Sales is bevoegd de overeenkomst op te zeggen, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

13.2.  Wetboek van Sales is tevens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3.  Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Wetboek van Sales recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, waaronder begrepen de kosten van onder aanneming.

13.4.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wetboek van Sales vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding.

13.5.  Wetboek van Sales behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover overdracht van werkzaamheden aan Opdrachtgever of aan door Opdrachtgever aangewezen derden extra kosten voor Wetboek van Sales met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

13.6.  Wetboek van Sales heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kan Wetboek van Sales zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediation procedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Wetboek van Sales zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.  

Artikel 14.           Aansprakelijkheid en verjaring

14.1.  Wetboek van Sales is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Wetboek van Sales toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Aansprakelijkheid van Wetboek van Sales voor indirecte en/of gevolgschade is uitgesloten. Wetboek van Sales is niet aansprakelijk voor enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, dan wel enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2.  Wetboek van Sales is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onjuiste, ondeugdelijke en/of gebrekkige gegevens in de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan Opdrachtnemer of aan door Opdrachtnemer aangestelde derden.  

14.3.   Wetboek van Sales is niet aansprakelijk voor onvolledigheid in- dan wel verlies van gegevens, als gevolg van verzending van die gegevens door telecommunicatie.

14.4.  Wetboek van Sales is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5.  Indien Wetboek van Sales aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wetboek van Sales beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Wetboek van Sales gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wetboek van Sales beperkt tot één derde van het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in één maand aan de klant is gefactureerd.

14.6.  De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Wetboek van Sales of haar ondergeschikten. Opdrachtgever vrijwaart Wetboek van Sales ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van de Overeenkomst.

14.7.  Wetboek van Sales is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is door Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.

14.8.   Indien Opdrachtgever rechtsvorderingen heeft jegens Wetboek van Sales moeten deze binnen 1 jaar ingesteld zijn als Opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel niet tevreden is over het handelen van Wetboek van Sales. De rechtsvordering verjaart indien Opdrachtgever niet tijdig handelt.

14.9.  Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt of indien Opdrachtgever onrechtmatig jegens Wetboek van Sales handelt, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Wetboek van Sales daardoor lijdt.

Artikel 15. Leveringstermijn

15.1.   Indien Opdrachtgever de overeengekomen gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel niet tijdig ter beschikking stelt, en de Opdracht als gevolg daarvan niet op het overeengekomen tijdstip kan starten, is Opdrachtgever over de periode dat Opdrachtnemer (nog) niet kan starten met de uitvoering van de Opdracht het honorarium verschuldigd voor het ontstane bezettingsverlies.  

15.2.  Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd geen fatale termijnen.

Artikel 16.           Overmacht

16.1.  Wetboek van Sales is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen die voor haar rekening komt/komen.

16.2.  Onder overmacht wordt verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden, waaronder familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Wetboek van Sales de overeenkomst uitvoert.

16.3.  Beide partijen kunnen gedurende de periode van de overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden heeft elke partij het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.4.  Voor zover Wetboek van Sales bij het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen dan wel na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wetboek van Sales gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als zijnde het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17.           Geheimhouding

17.1.  Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel hen daartoe verplicht, zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

17.2.  Wetboek van Sales verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

17.3.  Indien, op grond van een wetsartikel dan wel een gerechtelijke uitspraak, Wetboek van Sales gehouden is om vertrouwelijke informatie (mede) te verstrekken aan derden die door de wet of de bevoegde rechter zijn aangewezen en Wetboek van Sales zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk- of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wetboek van Sales niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling noch is Opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

17.4.  Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Wetboek van Sales en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Wetboek van Sales er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.  

17.5.  Wetboek van Sales en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.  

17.6.  Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 16.1 is Wetboek van Sales gerechtigd tot het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer, ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer. Uitsluitend na toestemming van Opdrachtgever kan eventueel diens bedrijfsnaam daarbij vermeld worden.

Artikel 18.           Intellectuele eigendom

18.1.  Opdrachtgever vrijwaart Wetboek van Sales voor aanspraken van derden voor wat betreft rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18.2.  Wetboek van Sales behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.  

18.3.  Wetboek van Sales verleent aan Opdrachtgever het recht om materialen die ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken voor het (uitsluitende) doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

18.4.  Vermeldingen van naam, logo’s, e.d. op ter beschikking gestelde materialen mogen door Opdrachtgever niet aangepast of verwijderd worden. Het is Opdrachtgever tevens verboden producten, werkwijzen, adviezen, alles in de ruimste zin des woords, te openbaren of te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Wetboek van Sales. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie.

Artikel 19.  Overdracht van rechten en plichten

19.1.  Wetboek van Sales heeft het recht haar rechten en plichten jegens Opdrachtgever over te dragen aan een derde. Opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 20 Toepasselijk recht & Mediation clausule

20.1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Wetboek van Sales en/of de trainer(s) wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Betrokkenen zullen trachten alle geschillen welke mochten ontstaan tussen een opdrachtgever en Wetboek van Sales en/of de legal mediator trachten op te lossen middels mediation.

20.3.  De partij die zich beroept op de toepassing van deze mediationclausule, doet daarvan schriftelijk mededeling aan de andere partij.  

20.4.  Tenzij partijen binnen 14 (veertien) dagen nadat een mededeling als bedoeld in 20.3. is verstuurd

gezamenlijk een mediator benoemen, vindt de mediation plaats onder een door het bestuur van de stichting ACB, Corporate ADR & Mediation (‘ACB’) te benoemen mediator.    

20.5.  ACB benoemt één mediator, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van partijen. Partijen kunnen ACB verzoeken een bepaalde persoon als mediator te benoemen. ACB houdt bij de benoeming van de mediator rekening met het desbetreffende verzoek van partijen.  

20.6.  De mediator bepaalt, na overleg met partijen, de wijze waarop de mediation zal plaatsvinden.  

20.7.  De mediation zal niet later aanvangen dan 30 (dertig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in 20.3 is verstuurd. De mediation vangt aan door ondertekening van de mediationovereenkomst door de partijen en de mediator.  

20.8. De aan de mediation verbonden kosten komen voor een gelijk gedeelte ten laste van beide partijen, tenzij anders is vastgelegd in de mediationovereenkomst.  

20.9.  Partijen zijn ertoe gehouden de eerste mediationbijeenkomst van minimaal 90 (negentig) minuten bij te wonen. Daarna staat het partijen vrij om de mediation, conform de mediationovereenkomst, op ieder gewenst moment te beëindigen.  

20.10. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen van partijen het geschil aan de rechter of een arbiter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten of in spoedeisende zaken die geen uitstel dulden. Deze mediationclausule staat er niet aan in de weg dat Wetboek van Sales gerechtigd is direct een incassoprocedure op te starten, inclusief het aanhangig maken van de incasso bij de bevoegde rechter.  

20.11 Behoudens de in 20.10 beschreven gevallen schort de rechter of arbiter bij wie een geschil, waarop deze mediationclausule van toepassing is, aanhangig wordt gemaakt op verzoek van een partij de behandeling van de desbetreffende zaak op. De behandeling van de zaak door de bedoelde rechter of arbiter wordt voortgezet indien een partij bij aangetekend schrijven aan de bedoelde rechter of arbiter, alsmede aan de mediator en de andere partij meedeelt dat de mediation is beëindigd.

20.12. Indien door partijen 90 (negentig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in 20.3. is verstuurd, geen vaststellingsovereenkomst is ondertekend, is ieder der partijen gerechtigd dit geschil in een versnelde arbitrage procedure onder toepassing van de World Intellectual Property (WIPO)’s Rules for mediation and expedited arbitration (“Reglement”), in de vorm welke het Regelement heeft op het tijdstip waarop een mededeling als bedoeld in 20.3. verstuurd is, bindend te laten beslechten door één arbiter.  

20.13. Deze clausule is in rechte afdwingbaar.